Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1) Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“)
Vše pro pelety s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 BRNO
C 93100 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 050 14 760 DIČ: CZ050 14 760
Provozovna: Hůrka 439, 687 51 Nivnice
info@vsepropelety.cz
+420 737 931 830, +420 792 381 779
www.vsepropelety.cz
www.lisnapelety.cz
bankovní účet CZK: 2000985021 / 2010
bankovní účet EUR: 2701756942 / 2010 (IBAN CZ3020100000002701756942)

2) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3) Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

4) Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat.

5) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, který uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.lisnapelety.cz (dále jen „internetový obchod“)

6) Adresa pro vrácení zboží je Vše pro pelety s.r.o., Hůrka 439, 687 51 Nivnice

II. Info o cenách a zboží

1) Veškeré ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH

2) Cena dopravy záleží na typu zboží, jeho velikosti a váhy. Přesná cena dopravy je uvedena v nákupním košíku, zobrazí se po přidání zboží do košíku.

3) Cena zboží neobsahuje případné náklady na vrácení zboží.

4) Veškeré nabídky v internetovém obchodě jsou pouze informativního charakteru a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

5) Případně slevy na zboží není možnost kombinovat či sčítat.

6) Ceny dopravy zboží platí pro území dodání Česká republika či Slovensko.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefon) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2) Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3)Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4) Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5) Okamžitě po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Okamžitě po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6) Pokud některý požadavek v objednávce nemůže prodávající splnit (objednávka více kusů než má prodávající skladem), zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu upravenou nabídku. Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7) Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu obdržela oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8) V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručenkou kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

9) Pokud kupující objedná zboží, které následně nepřevezme (tím se kupující dopustí porušení KS), může prodávající požadovat úhradu smluvní pokuty. Smluvní pokuta závisí na typu zboží a ceny dopravy. U náhradních dílů je stanovena na 250 Kč bez DPH a u strojů na 2 000 Kč bez DPH. Jedná se o náklady na poštovné, balné, expediční náklady. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího tento poplatek uhradit do 14 dní na bankovní účet prodávajícího.

IV. Zákaznicky účet

1) Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2) Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinný aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3) Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4) Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platba a dodání zboží

1) Kupní cenu a případné náklady na balení či dodání zboží může kupující uhradit níže uvedenými způsoby:

  • a) převodem na BÚ prodávajícího – platby CZK 2000985021 / 2010 – platby EUR 2701756942 / 2010 (IBAN CZ3020100000002701756942)
  • b) dobírkou v hotovosti při předání zboží c) platební kartou online přes platební bránu

2) S kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu i expediční náklady.

3) Kupní cena je splatná při převzetí zboží v případě platby hotově i v případě bezhotovostní platby.

4) Pokud se platba provádí bezhotovostně je závazek prodávajícího uhradit kupní cenu splněn při připsání platby na BÚ prodávajícího.

5) Zboží je kupujícímu doručeno: na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, osobním odběrem v provozovně prodávajícího

6) Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

7) Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8) Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10) Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. / Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

11) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od KS

1) Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, a zároveň pokud prodávající včas a řádně poskytl kupujícímu informace o právu odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od kupní smlouvy včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy

2) Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní

3) Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy..

4) Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je v příloze těchto podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Odstoupení od smlouvy kupujícího je účinné okamžikem doručení odstoupení prodávajícímu.

5) Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poštou.

6) Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7) Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8) Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží dodá na provozovnu.

9) Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, nepoužité a je-li to možné, v původním obalu. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn započít nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10) Zboží opotřebované, použité je možné vrátit pouze po vzájemné dohodě s prodávajícím. U zboží, které vykazuje byť po krátkém používání silné známky opotřebení (peletovací lisy a drtiče) se počítá amortizace ve výšce minimálně 20 % z kupní ceny a dále dle reálného fyzického stavu zboží, které posoudí prodávající.

11) Silně znečištěné či poškozené zboží má prodávající právo odmítnout.

12) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V době předání zboží: Zboží je ve sjednaném množství, hmotnosti, vyhovuje právním předpisům, není zatíženo právy třetích stran, je k účelu na který se obvykle používá, zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly případně takové vlastnosti, které výrobce prezentuje nebo kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě prezentace.

2) V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

3) Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.

4) U vady, která nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

5) Pokud se vyskytl případ odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet chyb (zpravidla nejméně tři chyby současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6) Pokud není oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7) Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o chybě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

8) Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marně uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

10) Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

11) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

12) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

13) Volbu způsobu reklamace má kupující.

14) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Komunikace stran

1) Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2) Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail: adr@coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1) Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje dodání zboží na Slovensko pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2) Veškerá práva k webu – www.vsepropelety.cz a www.lisnapelety.cz patří prodávajícímu, který zakazuje jakékoliv kopírování či šíření obsahu webu.

3) Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením.

4) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5) Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

6) Platnost obchodních podmínek od 21/4/2024. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

7) Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné měnit pouze na základě písemné dohody.

Formulář pro odstoupení od smlouvy